ToString() function in Go

Nhưng sẽ rất tuyệt nếu có thể truyền các đối tượng tùy ý thực hiện một hàm ToString ().

type ToStringConverter interface {
    ToString() string
}

Attach a String() string method to any named type and enjoy any custom “ToString” functionality:

package main

import "fmt"

type bin int

func (b bin) String() string {
        return fmt.Sprintf("%b", b)
}

func main() {
        fmt.Println(bin(42))
}

Playground: http://play.golang.org/p/Azql7_pDAA