TÍnh tổng chẳn bình phương 2^2 + 4^2 + 6^2 + ... + (2n) ^2

Sum 2^2 + 4^2 + 6^2 + … + (2n) ^2


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int n;
  long S;
  S = 0;
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  S = 2 * (n) * (n + 1) * (2 * n + 1) / 3;
  printf("\nTong 2^2 + 4^2 + 6^2 +... + (2n)^2 la %ld: ", S);
  getch();
  return 0;
}
1 Like