Roadmap Frontend Developer – “Con đường tắt” để trở thành cao thủ Frontend Developer

Dưới đây là roadmap hiển thị những bước cần thiết để bạn có thể học và trở thành một Frontend Developer thực thụ từ con số không

image
Nền tảng cơ bản đầu tiên mà bạn phải học qua

Đi sâu hơn với framework và library

image

Sau một chặng đường, bạn đã là 75% Frontend Developer

image

Chặng đường cuối cùng nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để bạn có thể phát triển

image

Xem thêm: Roadmap cho các Backend Developer

Nguồn : TopDev via kamranahmedse