Random một chuỗi string trong PHP

PHP random string generator

Đây là một đoạn mã với các chỉnh sửa:

function generateRandomString($length = 10) {
  $characters = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
  $charactersLength = strlen($characters);
  $randomString = '';
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $randomString .= $characters[rand(0, $charactersLength - 1)];
  }
  return $randomString;
}