Làm cách nào để kiểm tra xem tệp có tồn tại mà không có ngoại lệ hay không?

How do I check if a file exists or not, without using the try statement?

Đây là đoạn mã kiểm tra file tồn tại không:

from pathlib import Path

my_file = Path("/path/to/file")
if my_file.is_file():
    # file exists