Làm cách nào để đọc / chuyển đổi InputStream thành Chuỗi trong Java?

How do I read / convert an InputStream into a String in Java?

Example code:

StringWriter writer = new StringWriter();
IOUtils.copy(inputStream, writer, encoding);
String theString = writer.toString();