How to split a string and assign it to variables

Trong Python, có thể tách một chuỗi và gán nó cho các biến:

ip, port = '127.0.0.1:5432'.split(':')

nhưng trong Go, nó dường như không hoạt động:

ip, port := strings.Split("127.0.0.1:5432", ":")
// assignment count mismatch: 2 = 1

** Câu hỏi: ** Làm thế nào để tách một chuỗi và gán giá trị trong một bước?

Two steps, for example,

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func main() {
  s := strings.Split("127.0.0.1:5432", ":")
  ip, port := s[0], s[1]
  fmt.Println(ip, port)
}

Output:

127.0.0.1 5432

One step, for example,

package main

import (
  "fmt"
  "net"
)

func main() {
  host, port, err := net.SplitHostPort("127.0.0.1:5432")
  fmt.Println(host, port, err)
}

Output:

127.0.0.1 5432 <nil>