Exec: “gcc”: executable file not found in %PATH% when trying go build

Tôi đang sử dụng Windows 10. Khi tôi cố gắng tạo Chaincode, nó đã báo lỗi này

# github.com/hyperledger/fabric/vendor/github.com/miekg/pkcs11 
exec: "gcc": executable file not found in %PATH%
import (
    "fmt"
    "strconv"

    "github.com/hyperledger/fabric/core/chaincode/shim"
    pb "github.com/hyperledger/fabric/protos/peer"
)

Nó chạy tốt trong Docker.

gcc (Bộ sưu tập trình biên dịch GNU) cung cấp trình biên dịch C. Trên Windows, cài đặt TDM-GCC. Gói github.com/miekg/pkcs11 sử dụng cgo. Cgo cho phép tạo các gói Go gọi mã C.

gcc (the GNU Compiler Collection) provides a C compiler. On Windows, install TDM-GCC. The github.com/miekg/pkcs11 package uses cgo. Cgo enables the creation of Go packages that call C code.