Con đường trở thành cao thủ Web Developer Roadmap 2021

Roadmap to becoming a web developer in 2021

Có một số lộ trình tuyệt vời dành cho các nhà phát triển web: Frontend roadmap, Backend roadmap, Devops roadmap.

1.Giới thiệu


(developer-roadmap/intro.png at master · kamranahmedse/developer-roadmap · GitHub)

2.Frontend roadmap


(Learn to become a modern frontend developer)

3.Backend roadmap

(Learn to become a modern backend developer)

4.Devops roadmap

(DevOps Roadmap: Learn to become a DevOps Engineer or SRE)

Nguồn: Kamran Ahmed

1 Like