Chương trình C đơn giản

Simple C Programs

Phần này bao gồm các chương trình C đơn giản. Mỗi ví dụ bao gồm mô tả chương trình, code cũng như đầu ra của chương trình. Tất cả các ví dụ được biên dịch và thử nghiệm trên hệ thống Linux. Các ví dụ được chọn ở đây là các chương trình C đơn giản & cơ bản. Vì vậy, chúng phù hợp cho người tay ngang & người mới bắt đầu C.
Dưới đây là danh sách các loại chương trình C đơn giản.

1. Ví dụ về số nguyên

Ngôn ngữ lập trình C được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực Cơ bản cũng như Toán cao cấp. Phần sau đây cung cấp danh sách các chương trình C liên quan đến một khía cạnh của Toán học cơ bản. Tập hợp các Chương trình đã cho mô tả nếu Số nguyên đã cho là số lẻ hoặc số chẵn, dương hay âm, kiểm tra tính bằng và chia của chúng, tìm tổng của các số nguyên và chẵn, hoán đổi các giá trị của số nguyên và tính tổng các chữ số của số nguyên đã cho . Các chương trình cũng tính tổng các chữ số trong một số nguyên cho trước và tính tổng các số lẻ và số chẵn.

Chương trình C để kiểm tra xem một số nguyên đã cho là lẻ hay chẵn

Chương trình C để tính tổng các số lẻ và số chẵn

Chương trình C để kiểm tra xem một số nguyên đã cho là dương hay âm

Chương trình C để tìm số nguyên chia hết cho 5

Chương trình C để đọc hai số nguyên M và N & Hoán đổi giá trị của chúng

Chương trình C để đọc hai số nguyên và kiểm tra xem chúng có bằng nhau không

Chương trình C để tính tổng các chữ số trong một số nguyên cho trước

2. Ví dụ về chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một lĩnh vực khác của Toán học trong đó các kỹ năng lập trình C được sử dụng rộng rãi. Phần sau đây đưa ra danh sách các chương trình C chuyển đổi một số loại thành một số loại khác như Binary sang Decimal, Binary sang Octal và ngược lại, Binary thành thập lục phân, thập phân đến thập phân và ngược lại, thập phân thành thập lục phân, số La Mã thành số thập phân. Phần này cũng bao gồm các chương trình C thực hiện chuyển đổi mã nhị phân của một số thành mã Gray tương đương có và không có đệ quy.

Chương trình C để chuyển đổi số nhị phân đã cho thành số thập phân

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân thành nhị phân & đếm số lượng 1 giây

Chương trình C để chuyển đổi số ngày nhất định theo năm, tuần và ngày

Chương trình C để chuyển đổi nhị phân sang Octal

Chương trình C để chuyển đổi nhị phân sang thập lục phân

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân sang số thập phân

Chương trình C để chuyển đổi thập phân thành thập lục phân

Chương trình C để chuyển đổi số La Mã thành số thập phân

Chương trình C để chuyển đổi Octal sang nhị phân

Chương trình C để chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phân

Chương trình C để chuyển đổi số thành chữ số La Mã

Chương trình C để chuyển đổi số Octal sang số thập phân

Chương trình C để chuyển đổi số hệ thập phân số sang hệ nhị phân bằng cách sử dụng đệ quy

Chương trình C để chuyển đổi mã nhị phân của một số thành Mã Gray tương đương không đệ quy

Chương trình C để chuyển đổi mã nhị phân của một số thành Mã Gray tương đương bằng đệ quy

3. Ví dụ về đệ quy

Đệ quy là ứng dụng lặp lại của một định nghĩa đệ quy hoặc một thủ tục. Ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ đệ quy. Các hàm đệ quy rất hữu ích trong việc giải các bài toán. Phần sau đây hiển thị danh sách các Chương trình C minh họa khái niệm đệ quy. Các chương trình này bao gồm tìm tổng các chữ số của một số, tìm ngược lại của một số, tìm tổng của N số, tìm xem một số có phải là số nguyên tố hay không, in số nhị phân tương đương với một số nguyên và tìm tích của hai số nguyên số đã cho.

Chương trình C để tìm tổng các chữ số của một số bằng cách sử dụng đệ quy

Chương trình C để tìm đảo ngược số bằng cách sử dụng đệ quy

Chương trình C để tìm tổng số N bằng cách sử dụng đệ quy

Chương trình C để kiểm tra số N có phải là nguyên tố hay không sử dụng đệ quy

Chương trình C để in nhị phân của số nguyên bằng cách sử dụng đệ quy

Chương trình C để tìm tích của 2 số bằng cách sử dụng đệ quy

4. Ví dụ về số đặc biệt

Toán học chứa các loại số khác nhau như số phức, số Fibonacci, số Armstrong và số hoàn hảo. Phần sau đây cung cấp danh sách các số C được sử dụng để hiển thị các số đặc biệt này và cũng thực hiện các hoạt động khác nhau trên các số này. Các hoạt động này bao gồm đảo ngược một số, kiểm tra xem số đó có phải là một bảng màu, cộng và nhân các số nhị phân, các phép toán bitwise khác, kiểm tra xem số đã cho có phải là Armstrong hay không, xác định xem số đã cho có hoàn hảo hay không, tạo và đánh giá số N Fibonacci đầu tiên sử dụng đối số dòng lệnh và tính tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên sử dụng vòng lặp for.

Chương trình C để tìm số lớn nhất trong 3 số

Chương trình C để đảo ngược một số đã cho

Chương trình C để đảo ngược một số và kiểm tra nó là một Palindrom không

Chương trình C để tìm tổng của hai số nhị phân

Chương trình C để tìm tích của phép nhân hai số nhị phân

Chương trình C để tìm tích của 2 số mà không cần sử dụng đệ quy

Chương trình C để kiểm tra xem một số đã cho có phải là Armstrong không

Chương trình C để kiểm tra xem một số đã cho có phải là số hoàn hảo không

Chương trình C để in số Armstrong từ 1 đến 1000

Chương trình C để cộng hai số phức

Chương trình C để tạo chuỗi số Fibonacci từ số nhập vào bằng cách sử dụng đối số dòng lệnh

Chương trình C để in n số Fibonacci đầu tiên bằng cách sử dụng đối số dòng lệnh

Chương trình C để tìm tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên sử dụng cho vòng lặp

Chương trình C hoán đổi giá trị của hai số bằng thao tác bit XOR

Chương trình C tính tích của 1 số nhân cho 4 bằng toán tử bit

5. Ví dụ để minh họa các chức năng của máy tính

Danh sách các Chương trình sau đây liên quan đến việc sử dụng Máy tính. Nó có các chương trình C được sử dụng để hiển thị địa chỉ IP của hệ thống, để tắt máy tính trong môi trường Linux và kiểm tra xác thực người dùng.

Chương trình C để minh họa cách xác thực người dùng được thực hiện

Chương trình C để hiển thị địa chỉ IP của hệ thống

Chương trình C để Shutdown or Turn Off máy tính trong Linux

6. Ví dụ về các hoạt động hàng ngày

Kỹ năng lập trình C có thể được áp dụng cho các hoạt động khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Phần sau đây là danh sách các chương trình C để hiển thị các giao dịch ATM, để xuất bản kho vật phẩm trong cửa hàng, để xác định xem năm nhất định có phải là năm nhuận hay không và trích xuất hai chữ số cuối của một năm nhất định.

Chương trình C để tìm xem một năm nhất định có phải là năm nhuận

Chương trình C để trích xuất hai chữ số cuối của một năm nhất định

Chương trình C để hiển thị hàng tồn kho của các mặt hàng trong cửa hàng

Chương trình C để hiển thị giao dịch ATM

7. Ví dụ về Union

Union là một loại dữ liệu đặc biệt trong C cho phép bạn lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trong cùng một vị trí bộ nhớ. Các chương trình sau đây minh họa khái niệm về công đoàn và tìm quy mô của một công đoàn. Phần này cũng bao gồm các chương trình C hiển thị một hành vi rất đặc biệt như hàm hiển thị mà không sử dụng hàm main, in dấu chấm phẩy mà không sử dụng dấu chấm phẩy, lấy chiều cao của một người làm đầu vào và phân loại nó là Cao hơn, Lùn và Trung bình, đọc một lớp và hiển thị mô tả tương đương của nó.

Chương trình C để chấp nhận chiều cao của một người & Phân loại là Cao hơn, Lùn & Trung bình

Chương trình C để đọc một lớp và hiển thị mô tả tương đương

Chương trình C để minh họa khái niệm về union

Chương trình C để tìm quy mô của một union

Chương trình C để hiển thị nhưng không dùng hàm main

Chương trình C để in dấu chấm phẩy mà không sử dụng dấu chấm phẩy ở bất cứ đâu trong Mã

Chương trình C để tăng 1 cho tất cả chữ số của số nguyên đã cho

8. Ví dụ để hiển thị các mẫu đặc biệt

Phần sau đây bao gồm một số chương trình C đặc biệt. Nó có các chương trình để in mẫu kim cương, để in một câu lệnh mà không sử dụng dấu chấm phẩy và để tạo mã nguồn riêng của nó làm đầu ra.

Chương trình C để in mẫu kim cương

Chương trình C để in bất kỳ câu lệnh in nào mà không sử dụng dấu chấm phẩy

Chương trình C để hiển thị mã nguồn của riêng mình làm đầu ra

9. Ví dụ để minh họa truyền theo giá trị và truyền theo tham chiếu

Hai thuộc tính quan trọng của ngôn ngữ lập trình C là truyền theo giá trị (pass-by-value) và truyền theo tham chiếu (pass-by-reference). Pass by Value có nghĩa là tham số của hàm được gọi sẽ là một bản sao của đối số được truyền của người gọi. Truyền bằng tham chiếu có nghĩa là tham số của hàm được gọi sẽ giống với tham số được gọi của hàm gọi. Các chương trình C để thể hiện truyền theo giá trị và truyền theo Tham chiếu được đưa ra dưới đây.

Chương trình C để minh họa truyền theo tham chiếu

Chương trình C để minh họa truyền theo giá trị

10. Các chương trình C để minh họa việc sử dụng đối số

Phần sau đây cung cấp danh sách các chương trình C minh họa việc sử dụng các đối số. Chương trình hoạt động phù hợp trên ba số được đưa ra làm đầu vào và chương trình để in tên chương trình cùng với tất cả các đối số của nó được đưa ra dưới đây.

Chương trình C để nhập 3 đối số và vận hành phù hợp trên các số

Chương trình C để in tên chương trình và tất cả các đối số của nó

Nguồn: sanfoundry.com