Chương trình C để kiểm tra xem một số nguyên nhất định là chẵn hay lẻ

Đây là một chương trình C để kiểm tra xem một số nguyên đã cho là lẻ hay chẵn.

Mô tả vấn đề

Chương trình lấy số nguyên đã cho và kiểm tra xem số nguyên đó là lẻ hay chẵn.

Giải pháp

 1. Lấy số nguyên được kiểm tra làm đầu vào.
 2. Tìm phần dư của số nguyên bằng cách chia nó cho 2.
 3. Sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra xem phần dư có bằng 0 hay không.
 4. In đầu ra và thoát.

Chương trình / Mã nguồn

Đây là mã nguồn của chương trình C để kiểm tra xem một số nguyên đã cho là lẻ hay chẵn. Chương trình C được biên dịch thành công và chạy trên hệ thống Linux. Kết quả đầu ra của chương trình cũng được hiển thị bên dưới.

#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int ival, remainder;
 
  printf("Enter an integer : ");
  scanf("%d", &ival);
  remainder = ival % 2;
  if (remainder == 0)
    printf("%d is an even integer\n", ival);
  else
    printf("%d is an odd integer\n", ival);
}

Giải thích chương trình

 1. Đầu tiên người dùng phải nhập số nguyên cần kiểm tra được lưu trữ trong biến ival.
 2. Tìm phần dư của số nguyên bằng cách chia biến ival cho số nguyên 2 và giá trị được lưu trong phần dư của biến.
 3. Sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra xem giá trị của phần dư của biến có bằng 0 hay không.
 4. Nếu nó bằng 0, thì in ra kết quả là “số nguyên là số nguyên chẵn”.
 5. Nếu nó không bằng 0, thì in ra kết quả là “số nguyên là số nguyên lẻ”.

Các trường hợp kiểm tra:

Trường hợp 1: 
Nhập số nguyên: 24 
24 là số nguyên chẵn 
 
Trường hợp 2: 
Nhập số nguyên: 75 
75 là số nguyên lẻ 
 
Trường hợp 3: 
Nhập số nguyên: 0 
0 là số nguyên chẵn

Nguồn: https://www.sanfoundry.com