Bài: Viết hàm tính tổng các phần tử là số nguyên tố trong mảng

Viết hàm tính tổng các phần tử là số nguyên tố trong mảng.


Example code:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int PrimeSum(int* a, int n)
{
  int p = 1, j, sum = 0, i;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (p = 1, j = 2; j <= a[i] / 2; j++) {
      if (a[i] % j == 0) {
        p = 0;
        break;
      }
    }
    if (p == 1)
      sum += a[i];
  }
  return sum;
}

int main()
{
  int a[100], n, i;
  printf("Nhap kich thuoc mang:");
  scanf("%d", &n);
  if (n > 100) {
    printf("So luong phan tu phai nho hon hoac bang 100.");
    return 0;
  }
  printf("Nhap %d so:", n);
  for (i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
  }
  printf("\nTong cac so nguyen to trong mang: =%d", PrimeSum(a, n));
  getch();
}