Bài 9: Viết chương trình Python để in tất cả các số nguyên không chia hết cho 2 hoặc 3 và nằm trong khoảng từ 1 đến 50

Chương trình in ra tất cả các số nguyên không chia hết cho 2 hoặc 3 và nằm trong khoảng từ 1 đến 50.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

for i in range(0, 51):
    if i % 2 != 0 & i % 3 != 0:
        print i