Bài 8: Viết chương trình Python để kiểm tra xem một số có phải là Palindrome hay không

Chương trình lấy một số và kiểm tra xem nó có phải là palindrome hay không.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(input('Enter number:'))
temp = n
rev = 0
while n > 0:
    dig = n % 10
    rev = rev * 10 + dig
    n = n // 10
if temp == rev:
    print 'The number is a palindrome!'
else:
    print "The number isn't a palindrome!"