Bài 7: Viết chương trình Python để in tất cả các số trong một phạm vi chia hết cho một số n nhất định

Chương trình in ra tất cả các số trong một phạm vi [a, b] và chia hết cho một số n nhất định.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
lower = int(input('Nhập giá trị bắt đầu đoạn:'))
upper = int(input('Nhập giá trị kết thúc đoạn:'))
n = int(input('Nhập giá trị số cần chia:'))
for i in range(lower, upper + 1):
    if i % n == 0:
        print i