Bài 6: Viết chương trình Python để lấy điểm của 5 môn học và hiển thị điểm xếp loại

Chương trình lấy điểm của 5 môn học và hiển thị xếp loại.

 1. Người dùng phải nhập 5 giá trị khác nhau và lưu trữ trong các biến riêng biệt.
 2. Sau đó cộng tất cả năm hiệu và chia cho 5 để tìm trung bình cộng của các hiệu.
 3. Nếu điểm trung bình lớn hơn 90, “Xếp loại: A” được in.
 4. Nếu điểm trung bình nằm trong khoảng từ 80 đến 90, “Xếp loại: B” được in.
 5. Nếu điểm trung bình nằm trong khoảng từ 70 đến 80, “Xếp loại: C” sẽ được in.
 6. Nếu điểm trung bình nằm trong khoảng từ 60 đến 70, “Xếp loại: D” sẽ được in.
 7. Nếu điểm trung bình thấp hơn 60, “Xếp loại: F” sẽ được in.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
sub1 = int(input('Nhập điểm môn học thứ nhất: '))
sub2 = int(input('Nhập điểm môn học thứ 2: '))
sub3 = int(input('Nhập điểm môn học thứ 3: '))
sub4 = int(input('Nhập điểm môn học thứ 4: '))
sub5 = int(input('Nhập điểm môn học thứ 5: '))
avg = (sub1 + sub2 + sub3 + sub4 + sub4) / 5
if avg >= 90:
  print 'Grade: A'
elif avg >= 80 & avg < 90:
  print 'Grade: B'
elif avg >= 70 & avg < 80:
  print 'Grade: C'
elif avg >= 60 & avg < 70:
  print 'Grade: D'
else:
  print 'Grade: F'