Bài 5: Viết chương trình Python để kiểm tra xem một số là dương hay âm

Chương trình nhận một số n và kiểm tra xem nó là số dương hay số âm.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
n = int(input('Nhập một số nguyên: '))
if n > 0:
    print 'Đây là số dương'
else:
    print 'Đây là số âm'