Bài 4: Viết chương trình Python để đảo ngược một số

Chương trình nhận một số và đảo ngược nó.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
n = int(input('Nhập số nguyên dương: '))
rev = 0
while n > 0:
    dig = n % 10
    rev = rev * 10 + dig
    n = n // 10
print ('Số đảo ngược:', rev)