Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Viết chương trình kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không


Example code:

#include <iostream>
using namespace std;
bool isPrime(int num);

int main(){
  int num;
  bool flag;
  cout<<"Nhap so nguyen duong: ";
  cin>>num;
  if(num < 2){
    cout<<num<<" khong phai so nguyen to";
    return 0;
  }
  
  flag = isPrime(num);
  if (flag==true)
   cout<<num<<" la so nguyen to";
  else
   cout<<num<<" khong phai so nguyen to";

  return 0;
}

bool isPrime(int num){
  bool flag=true;
  for(int i = 2; i <= num / 2; i++) {
    if(num % i == 0) {
     flag = false;
     break;
    }
  }
  return flag;
}