Bài 3: Viết chương trình Python để đọc một số n và tính toán n + nn + nnn

Chương trình nhận một số n và tính n + nn + nnn.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(input('Nhập một số nguyên n: '))
temp = str(n)
t1 = temp + temp
t2 = temp + temp + temp
comp = n + int(t1) + int(t2)
print ('Giá trị tính được:', comp)