Bài 2: Viết chương trình Python để hoán đổi giá trị của hai số mà không cần sử dụng biến tạm thời

Chương trình lấy cả hai giá trị từ người dùng và hoán đổi chúng mà không cần sử dụng biến tạm thời.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

a = int(input('Nhập sô nguyên thứ nhất: '))
b = int(input('Nhập sô nguyên thứ hai: '))
a = a + b
b = a - b
a = a - b
print ('a :', a, ' b :', b)