Bài 19: Viết chương trình Python để tạo tất cả các số chia của số nguyên

Case 1:
Enter an integer:25
The divisors of the number are:
1
5
25
 
Case 2:
Enter an integer:20
The divisors of the number are:
1
2
4
5
10
20

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(input('Enter an integer:'))
print 'The divisors of the number are:'
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print i