Bài 18: Viết chương trình Python để tính toán các thừa số nguyên tố của một số nguyên

Case 1:
Enter an integer:25
Factors are:
5
 
Case 2:
Enter an integer:200
Factors are:
2
5