Bài 17: Viết chương trình Python để kiểm tra xem một năm có phải là một năm nhuận hay không

Trường hợp 1:
Nhập năm cần kiểm tra: 2016
Năm là một năm nhuận!
 
 
Trường hợp 2:
Nhập năm được kiểm tra: 2005
Năm không phải là năm nhuận!

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

year = int(input('Enter year to be checked:'))
if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0:
    print 'The year is a leap year!'
else:
    print "The year isn't a leap year!"