Bài 16: Viết chương trình Python để tính lãi đơn giản đưa ra tất cả các giá trị bắt buộc

Trường hợp 1:
Nhập số tiền nguyên tắc: 200
Nhập thời gian (năm): 5
Nhập tỷ lệ: 5.0
Lãi suất đơn giản là: 50,0
 
Trường hợp 2:
Nhập số tiền nguyên tắc: 70000
Nhập thời gian (năm): 1
Nhập tỷ lệ: 4.0
Lãi suất đơn giản là: 2800,0

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

principle = float(input('Enter the principle amount:'))
time = int(input('Enter the time(years):'))
rate = float(input('Enter the rate:'))
simple_interest = principle * time * rate / 100
print ('The simple interest is:', simple_interest)