Bài 14: Viết chương trình Python để in các số nguyên tố trong một dải bằng cách sử dụng Sieve of Eratosthenes

Chương trình lấy một phạm vi và in các số nguyên tố trong phạm vi đó bằng cách sử dụng Sieve of Eratosthenes.

Case 1:
Enter upper limit of range: 10
2	3	5	7	
 
Case 2:
Enter upper limit of range: 15
2	3	5	7	11	13

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function

n = int(input('Enter upper limit of range: '))

sieve = set(range(2, n + 1))
while sieve:
    prime = min(sieve)
    print(prime, end='\t')
    sieve -= set(range(prime, n + 1, prime))

print()