Bài 13: Viết chương trình Python để in mẫu hình sao ngược


Chương trình lấy một số n và in một hình ngôi sao ngược có kích thước mong muốn.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
n = int(input('Enter number of rows: '))
for i in range(n, 0, -1):
    print (n - i) * ' ' + i * '*'