Bài 12: Viết chương trình Python để in ma trận đơn vị I

 
Case 1:
Enter a number: 4
1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
 
Case 2:
Enter a number: 5
1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function

n = int(input('Nhập 1 số nguyên n> 1: '))
for i in range(0, n):
  for j in range(0, n):
    if i == j:
      print('1', sep=' ', end=' ')
    else:
      print('0', sep=' ', end=' ')
  print()