Bài 11: Viết chương trình Python để đọc số n và in mẫu tổng hợp số tự nhiên

Chương trình lấy một số n và in ra mẫu tính tổng các số tự nhiên.

Case 1:
Enter a number: 4
1 = 1
1 + 2 = 3
1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
 
Case 2:
Enter a number: 5
1 = 1
1 + 2 = 3
1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function

n = int(input('Nhập 1 số nguyên n: '))
for j in range(1, n + 1):
  a = []
  for i in range(1, j + 1):
    print(i, sep=' ', end=' ')
    if i < j:
      print('+', sep=' ', end=' ')
    a.append(i)
  print('=', sum(a))

print()