Bài 10: Viết chương trình Python để đọc một số n và in chuỗi "1 + 2 +… .. + n ="

Chương trình lấy một số n, in ra và tính chuỗi “1 + 2 +… + n =”.

Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function

n = int(input('Nhập 1 số nguyên dương n: '))
a = []
for i in range(1, n + 1):
    print(i, sep=' ', end=' ')
    if i < n:
        print('+', sep=' ', end=' ')
    a.append(i)
print('=', sum(a))

print()