Bài 1: Viết chương trình Python để tính giá trị trung bình của các số trong một danh sách cho trước

Chương trình lấy lần lượt các phần tử của danh sách và hiển thị giá trị trung bình của các phần tử của danh sách.


Example code:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(input('Nhap so phan tu cua mang: '))
a = []
for i in range(0, n):
    elem = int(input('Nhap gia tri phan tu: '))
    a.append(elem)
avg = sum(a) / n
print ('Gia tri trung binh cua mang', round(avg, 2))