300 bài code thiếu nhi dành cho C/C++

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n

Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/(n x (n + 1))

Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1

Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + (2n - 1)/ (2n)