300 bài code thiếu nhi cho python

Danh sách 300 bài code dành cho thiếu nhi dành cho những bạn đam mê python:

Bài 1: Viết chương trình Python để tính giá trị trung bình của các số trong một danh sách cho trước

Bài 2: Viết chương trình Python để hoán đổi giá trị của hai số mà không cần sử dụng biến tạm thời

Bài 3: Viết chương trình Python để đọc một số n và tính toán n + nn + nnn

Bài 4: Viết chương trình Python để đảo ngược một số

Bài 5: Viết chương trình Python để kiểm tra xem một số là dương hay âm

Bài 6: Viết chương trình Python để lấy điểm của 5 môn học và hiển thị điểm xếp loại

Bài 7: Viết chương trình Python để in tất cả các số trong một phạm vi chia hết cho một số n nhất định

Bài 8: Viết chương trình Python để kiểm tra xem một số có phải là Palindrome hay không

Bài 9: Viết chương trình Python để in tất cả các số nguyên không chia hết cho 2 hoặc 3 và nằm trong khoảng từ 1 đến 50

Bài 10: Viết chương trình Python để đọc một số n và in chuỗi “1 + 2 +… … + n =”

Bài 11: Viết chương trình Python để đọc số n và in mẫu tổng hợp số tự nhiên

Bài 12: Viết chương trình Python để in ma trận đơn vị I